آیا شعله اعتراضات مردمی در لبنان و عراق علیه سلطه نظام اسلامی به ایران هم خواهد رسید؟ What Started in Iraq and Lebanon could end up in Iran

November 6, 2019   0

دلیلِ ترس خامنه ای از ناآرامیهای عراق را بهتر بشناسیم @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ علی سیستانی: هیچ قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی نمی‌تواند نظر خود را به معترضین عراق […]