منتخبی از برنامه های دکتر فرهنگ هلاکویی

Spread the facts!

 

 دکتر فرهنگ هلاکویی

Dr. Farhang Holakouee

Dr. Farhang Holakouee has three Master Degrees in Economics, Psychology and Marriage, Family and Child Counseling and a Ph.D. in Sociology

 

 

مبانی و اصول اولیه پول و ارز / در این شرایط اقتصادی چگونه ارزش دارایی خود را حفظ نماییم؟

مجموعه گفتگوهایی در رابطه با پول، ارز، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران