روح الله زم و «آقازادگی» در ایران Islamic Nepotism and elimination of black sheep

Spread the facts!

یکی بود یکی نبود، از شاهزادگان تا آقازاده ها حکایت یکی ست و فقط پرسناژ ها عوض شده اند

و یا بعبارتی خر همان خر است ، فقط پالانش عوض شده است

….