پوشش ویژه خبری انقلاب و خیزش سراسری مردم   ایران علیه جمهوری کودک کش اسلامی >UpRising Updates

Spread the facts!
صفحه آخر: نمونه‌های وحشت حکومت از جنبش انقلابی موجود
شعار مرگ بر خامنه‌ای بسیج و حکومت بچه‌کش در تظاهرات زاهدان – جمعه
شعار زنان در تظاهرات زاهدان: چه باحجاب چه بی‌حجاب،‌ پیش به سوی انقلاب
«سبزی پلو با ماهی» اثر اعتراضی حامد فرد با الهام از شعارهای معترضان

….