علل دلجویی خامنه ای از پوتین را بهتر بشناسیم The Will of Peter the Great on Warm Waters of Persian Gulf

Spread the facts!

دنیای عجیبی است نازنین،

پتر کبیر روسیه در رویاهایش هم تصور نمیکرد که روزی

صاحبان قدرت در ایران، متولیان اجرای وصیتنامه او شوند

و چکمه های حکومت روسها را در آبهای گرم خلیج فارس بشویند

….